Mlžení je technologie, která využívá jemnou vodní mlhu za účelem ochlazování vzduchu, zvlhčování prostoru, regulace vlhkosti v halách, snižování prašnosti či zápachu. Voda je vedena vysokotlakými rozvody a ve speciálních vyskotlakých tryskách se z ní vytváří jemná vodní mlha. Mlžení je založeno na odnímání tepla při odpařování vody. Pro vysokou účinnost této metody je třeba vytvořit velmi jemnou mlhovinu. Voda se proto pomocí vysokotlakého čerpadla natlakuje na 60 – 120 barů, a poté se jejím průchodem přes speciální trysky dosáhne velice jemné mlhoviny.

Zvyšování vlhkosti

Rovnoměrná distribuce vodní mlhy, zvlhčování se běžně zajišťuje tryskami a ventilátory se speciálně upravenou konstrukcí. Na distribuci může být použito i vlastní vzduchotechnické zařízení. Pro kontrolu vlhkosti se používají řídicí systémy – přesné humidistaty. Oblasti použití mlžícího systému vodní mlhou – zvlhčování: Dřevozpracující průmysl, výroba nábytku, tiskárny, textilní průmysl, potravinářský průmysl, elektronický průmysl, lisování plastů, zvýšení účinnosti chladicích zařízení. Mlžící systém je obecně možné použít všude tam, kde se vyžaduje při výrobě stabilní vlhkost ovzduší..

Snižování prašnosti

Nabízíme zařízení pro odstraňování prašnosti ze vzduchu pomocí vodní mlhy. Jedná se o vysoce účinnou technologii odprašování mokrou cestou. Je založena na vytvoření vodní mlhy pomocí speciálních rozprašovacích trysek nebo rotačního atomiséru. Vodní mlha tvořená kapičkami vody od velikosti několika jednotek až do stovek mikrometrů je schopna zachytit částečky prachu a vyčistit dokonale vzduch. Celá technologie může být automatizována a umožňuje celoroční provoz. Odstraňování prachu z ovzduší pomocí vodní mlhy je založeno na kombinaci tří souběžných dějů:

    • Zvýšení hmotnosti a seskupení částic prachu vlivem navlhčení.
    • Vytvoření tzv. clony nad zdrojem prachu, kdy rozmlžená voda zachytí energii potřebnou k odpaření do okolního vzduchu a tím dojde k místnímu ochlazení vzduchu (o 2 – 3°C). Toto ochlazení vzduchu v místě rozmlžovačů v kombinaci s pohybem odpařujících se kapiček směrem k zemi vytvoří poklop ze studeného vzduchu, který zabrání úniku prachu směrem vzhůru.
    • Vzhledem ke statické elektřině prachových částic, které se navzájem odpuzují, se zvýšením relativní vlhkosti vzduchu sníží vznik elektrostatického náboje na částečkách prachu a tím zlepší usazování prachu. Vhodná aplikace tohoto systému je převážně do provozoven, ve kterých se zpracovávají nebo transportují prašné materiály: např. kamenolomy, doky, cementárny, vápenky, hutě, slévárny, sklárny, obalovny, papírny, dřevařský průmysl, teplárny a elektrárny.
Snižování zápachu a teploty

Nabízíme zařízení pro redukci zápachu ve vzduchu pomocí vodní mlhy obohacené o speciální koncentrát. Pro redukci zápachu ve vzduchu se využívá čisticích schopností velmi jemné vodní mlhy (známé z přírody). Velmi jemná vodní mlha, tvořená kapičkami vody od velikostí jednotek mikronů až do stovek mikronů, je vytvářena pomocí speciálních trysek nebo rotačních atomisérů, do kterých je dopravována voda obohacená o příslušný koncentrát. Při přímém kontaktu pachové molekuly s rozprašenou molekulou vody dojde k chemické reakci (kombinované katalýzy), při které se pachová molekula rozloží na soli a vodu. Mineralizovaná zápachová molekula je nečinná, stálá a bezpečná pro lidi a životní prostředí. Speciální koncentráty jsou schopny rozkládat: např. čpavek, sirovodík, oxid siřičitý, merkaptany, indol, skatol, aceton, fenol, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, těkavé mastné kyseliny, apod. Oblasti aplikace: Životní prostředí: chov prasat a drůbeže, čističky odpadních vod, bioplynové stanice – haly příjmu materiálu, podniky pro zpracování kalů, papírenský průmysl, potravinářský průmysl, asanační podniky, apod. Průmyslová výroba: textilní průmysl, výroba barev a laků, výroba lepidel, výroba polymerů, slévárny, výroba krmných směsí, apod. Veřejné použití: stravování, restaurace, nemocnice, obytné oblasti, veřejná místa, apod.

sniz